ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศาวิณีย์ สนุกแสน ปริญญาโท (บธ.ม. (การบัญชี))
2 วิทยาลัยชุมชนระนอง ธญารัศศ์ ทองทับ ปริญญาโท (บช.ม.(บัญชี))
3 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ธมนธรณ์ เดือนดาว ปริญญาโท (บธ.ม. (กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร))
4 วิทยาลัยชุมชนแพร่ กรรณิการ์ เศวตปวิช ปริญญาโท (บช.ม. (การบัญชี))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร ปริญญาโท (บช.ม. (การบัญชี))
6 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กฤษฐนชนม์ หาระไชย ปริญญาโท (บธ.ม. (การบัญชี))
7 วิทยาลัยชุมชนระนอง รุ่งอรุณ พรมเกศ ปริญญาโท (บธ.ม. (การบัญชี))
8 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วัชรี วีระแก้ว ปริญญาโท (บธ.ม.(การเงินและบัญชี))
9 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นันทพร โพธาบุตร ปริญญาโท (บธ.ม.(การเงินและบัญชี))
10 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สิริทัศน์ วงศ์เกษมจิตต์ ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
11 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มารีนี กอรา ปริญญาโท (บช.ม.(การบัญชี))
12 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สมร ขวัญนาคม ปริญญาโท (บธ.ม.(การบัญชี))
13 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ ปริญญาโท (บช.ม.(การบัญชี))
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง อมราพร พรพงษ์ ปริญญาโท (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))
15 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ภาคิน ทองอรุณ ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
16 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปิยะกาญจน์ เจนถาวร ปริญญาโท (บช.ม. (การบัญชี))
17 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปภัสรินทร์ ตันติสุนทรเวทย์ ปริญญาโท (บช.ม. (การบัญชี))
18 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ นงนิตย์ ชินานุปกรณ์ ปริญญาตรี (บธ.บ. (การบัญชี))