ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ


ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับคุณวุฒิ ทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (2562) 3 30 0 33
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2562) 0 7 2 9
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3 2 1 6
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (2562) 3 12 0 15
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 0 2 1 3
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (2562) 1 17 0 18
7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 33 1 34
8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 5 1 6
9 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 0 6 0 6
10 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 2 0 3
11 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (2563) 0 6 0 6
12 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 8 1 9
13 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 26 3 34
14 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 1 8 0 9
15 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 6 0 7
16 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 15 0 18
17 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0 3 0 3
18 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2562) 0 7 0 7
19 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 3 0 3
20 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) 1 10 1 12
21 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562) 0 3 0 3
22 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2 4 0 6
23 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 0 11 0 11
24 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (2562) 0 1 2 3
25 อนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 3 0 3
26 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 0 9 0 9
27 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 0 2 1 3
28 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 1 5 0 6
29 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 8 0 9
30 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 3 0 3
31 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565) 1 2 0 3
32 อนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (2562) 0 3 0 3
33 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) 1 5 0 6
34 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 0 2 0 2
35 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 0 2
36 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 7 0 7
37 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 3 0 3
38 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565) 0 3 0 3
39 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 2 1 3
40 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 2 0 3
41 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1 0 0 1
42 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (2565) 0 3 0 3
รวมทั้งหมด 31 290 15 336