อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration (Business Computer)
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.B.A. (Business Computer)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2556
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 9/2555

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 15 มกราคม พ.ศ. 2556
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 1/2556

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 60 คน