วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 1/2565
2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 1/2556
3 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 1/2556
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 1/2564
7 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 1/2556
8 อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
9 อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
10 อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
11 อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
12 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 1/2557
13 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 1/2557
14 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
16 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 2/2556