หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Organic Agriculture Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Organic Agriculture Science
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.(วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.(Organic Agriculture Science)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตร2554 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2564
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 6/2563

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 7/2563

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 2/2564

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 3
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน