อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in Logistics and Border Trade Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน)
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in Logistics and Border Trade Management
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ.บธ.(การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A.B.A.(Logistics and Border Trade Management)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 90 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2556
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 11/2554

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 12/2554

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน