อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Associate Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree in Early Childhood Education
     ชื่อย่อภาษาไทย : อ. (การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : A. (Early Childhood Education)
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า : 91 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     สถานะหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555 พ.ศ.
     ปีการศึกษาที่เปิดสอน : 2561
     ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1

     วันที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ : 11/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : 11/2561

     วันที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน : -
     ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ : -

     วันที่ สกอ. รับทราบ : -
     เลขที่หนังสือ สกอ. รับทราบ : -
     วันที่หนังสือ สกอ.รับทราบ : -

     เลขที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -
     วันที่หนังสือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ : -

     ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า : 2
     จำนวนปีปกติของหลักสูตร : 3
     จำนวนภาคการศึกษาของหลักสูตรต่อปี : 2
     จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโดยประมาณการแต่ละปี : 30 คน