ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 3 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 23 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 688 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 0 0
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 0 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 409 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 0 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 0 0
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 0 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 0 0
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 16 0
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 0 0
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 0 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 97 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 0 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 502 0
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 0 0
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 0 0
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 25 0
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 54 0
รวมทั้งหมด 1,817 0