ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 -
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 -
7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 -
8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
9 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ศธ0504(5)/61
ลงวันที่ 30 ม.ค. 2557