วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 1/2565
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 1/2561
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
5 อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
6 อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
7 อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
8 อนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561