วิทยาลัยชุมชนตาก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 1/2564
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 1/2563
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2562
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2562
5 อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2562
6 อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2562