ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชน แยกตามคุณวุฒิ

จำนวนอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชน แยกตามคุณวุฒิ


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ระดับคุณวุฒิ ทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 0 10 1 11
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 0 19 3 22
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 0 12 1 13
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 1 15 0 16
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 0 13 3 16
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 0 16 0 16
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 0 20 0 20
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 68 36 0 104
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 17 3 21
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1 17 3 21
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 0 13 4 17
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 0 11 3 14
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 2 23 1 26
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 0 14 0 14
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 0 13 2 15
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 0 15 0 15
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 0 12 5 17
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 0 13 0 13
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 1 0 1
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 0 19 0 19
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 3 17 3 23
รวมทั้งหมด 76 326 32 434