ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ


ลำดับ ชื่อหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (2562) 0 0 0 0
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2562) 0 0 0 0
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0 0 1 1
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (2562) 0 0 0 0
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 0 0 0 0
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (2562) 0 0 0 0
7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 0 1 1
8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 0 0 0
9 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 0 0 0 0
10 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 0 0 0 0
11 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (2563) 0 0 0 0
12 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0
13 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0
14 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 0 0 0 0
15 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0
16 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0
17 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 0
18 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2562) 0 0 0 0
19 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0
20 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) 0 0 0 0
21 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562) 0 0 0 0
22 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 0 0 0 0
23 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 0 0 0 0
24 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (2562) 0 1 0 1
25 อนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0
26 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 0 0 0 0
27 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 0 0 0 0
28 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0
29 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0
30 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0
31 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565) 0 0 0 0
32 อนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (2562) 0 0 0 0
33 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) 0 0 0 0
34 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 0 0 0 0
35 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 0
36 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 0 0 0
37 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0
38 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565) 0 0 0 0
39 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0
40 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0
41 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 0 0 0 0
42 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (2565) 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 1 2 3