ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชน แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชน แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 0 0 0 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 0 0 0 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 0 0 0 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 0 0 0 0
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 0 0 0 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 0 0 0 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 0 0 0 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 0 0 0 0
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 0 0 0 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 0 0 0 0
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 0 0 0 0
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 0 0 0 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 0 0 0 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 0 0 0 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 0 0 0 0
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 0 0 0 0
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 0 0 0 0
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 0 0 0 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 0 0 0 0
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 0 0 1 1
รวมทั้งหมด 0 0 1 1