ย้อนกลับ / ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาลัยชุมชนตราด 59 0
2 วิทยาลัยชุมชนตาก 126 0
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 541 0
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน 144 0
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 231 0
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 450 0
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา 173 0
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 103 0
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 135 0
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 309 0
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 247 0
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 229 0
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา 668 0
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง 215 0
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 320 0
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล 427 0
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 130 0
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 191 0
19 วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 20 0
20 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 108 0
21 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 103 0
รวมทั้งหมด 4,929 0