ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 26 ก.ย. 2561