ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 -
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 -
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 -
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 -