ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 23 มิ.ย. 2557
2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 5 มิ.ย. 2556
3 อนุปริญญาศิลปศาตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 24 ก.พ. 2558
4 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 24 ก.พ. 2558