ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 -
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
6 อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
7 อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
8 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 23 มิ.ย. 2557
9 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 -
10 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 -
11 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 5 มิ.ย. 2556
12 อนุปริญญาศิลปศาตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 24 ก.พ. 2558
13 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 24 ก.พ. 2558