ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
2 อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
3 อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 -
4 อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
5 อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -