ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร สกอ. รับทราบ
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 -
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 -
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 -
5 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 -
6 อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
7 อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
8 อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
9 อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 -
10 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 -
11 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 -
12 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 -
13 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 -
14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 -
15 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 -
16 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 -