ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน แยกตามวิทยาลัยชุมชน / ข้อมูลจำนวนวิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร

จำนวนวิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวนวิทยาลัยชุมชน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (2562) 11
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2562) 3
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (2562) 5
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 1
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี (2562) 6
7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 11
8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2
9 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1
10 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2
11 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (2563) 1
12 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3
13 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11
14 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 3
15 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
16 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6
17 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1
18 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2562) 3
19 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
20 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) 4
21 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562) 1
22 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3
23 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2
24 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (2562) 1
25 อนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
26 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3
27 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 1
28 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 2
29 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
30 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
31 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (2565) 1
32 อนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (2562) 1
33 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) 2
34 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 1
35 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1
36 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2
37 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1
38 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (2565) 1
39 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1
40 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1
41 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1
42 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (2565) 1