วิทยาลัยชุมชนน่าน

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 1/2566
2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 1/2566
3 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 1/2566