วิทยาลัยชุมชนแพร่

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 1/2564
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
6 อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
7 อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2563
8 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
9 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
10 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
11 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
12 อนุปริญญาศิลปศาตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556
13 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556