วิทยาลัยชุมชนสตูล

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 1/2561
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 1/2564
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 1/2562
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 1/2561
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 1/2561
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562