วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 1/2564
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 1/2559
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2562
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 1/2563
8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
9 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 1/2556