วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 2/2563
2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 2/2560
3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2561
4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2563
5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2561