วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สถานะหลักสูตร ภาค/ปี ที่เปิดสอน
1 อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 1/2564
2 อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2/2562
3 อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 1/2562
4 อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561
5 อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1/2561