ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ฉัตรชัย พจน์เพริศ ปริญญาโท (วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))
2 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ รัตนชัย ชินานุปกรณ์ ปริญญาโท (คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))
3 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จุฑารัตน์ เพชรประไพ ปริญญาตรี (บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
4 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แวแอเซาะ หะยีสอเฮาะ ปริญญาโท (คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์))
5 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วยุพร คัมภีรัญย์ ปริญญาตรี (บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
6 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พรชัย พันธุ์วิเศษ ปริญญาโท (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))
7 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อดิศักดิ์ สังข์รุ่ง ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
8 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ปริญญาโท (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))
9 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ฉวีวรรณ ขวัญชุม ปริญญาโท (คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี))
10 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กิตติวัฒน์ ขัณฑ์ชลา ปริญญาโท (ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา))
11 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เวฬุกานต์ ขานวงศ์ ปริญญาโท (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))
12 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประนอม สีสุวรรณ์ ปริญญาตรี (บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ))
13 วิทยาลัยชุมชนตาก สมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ ปริญญาโท (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))
14 วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยา ชื่นจิตร์ ปริญญาโท (กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))
15 วิทยาลัยชุมชนตาก ศุภกร กล่ำโภชน์ ปริญญาโท (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))
16 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รจเลข สกนธวุฒิ ปริญญาโท (บธ.ม.(วิทยาการจัดการ))
17 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว ปริญญาโท (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))
18 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กรตศรินทร์ มูลดี ปริญญาโท (ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา))