ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พรชัย พันธุ์วิเศษ ปริญญาโท (วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อดิศักดิ์ สังข์รุ่ง ปริญญาโท (บธ.ม. บริหารธุรกิจ)
3 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วยุพร คัมภีรัญย์ ปริญญาตรี (บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศิริรัตน์ ทินโนรศ ปริญญาโท (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ มนัส จันทร์พวง ปริญญาโท (ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ))
6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ปลัดดา ซ่อนกลิ่น ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
7 วิทยาลัยชุมชนยโสธร ปิยดา ปัญญาศรี ปริญญาโท (กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา))
8 วิทยาลัยชุมชนยโสธร อนงค์ หลอดแก้ว ปริญญาโท (กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา))
9 วิทยาลัยชุมชนยโสธร วสันต์ สุวรรณ์เนตร ปริญญาโท (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))