ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแพร่ อารีย์รัตน์ จันทวงค์ ปริญญาตรี (บธ.บ. (การบัญชี))
2 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ธมนธรณ์ เดือนดาว ปริญญาโท (บธ.ม. (กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร))
3 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร ปริญญาโท (บช.ม.(การบัญชี))
4 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ทิพวรรณ สุขมี ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
5 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศาวิณีย์ สนุกแสน ปริญญาโท (บธ.ม. (การบัญชี))
6 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อิญพิศชญาจ์ สอาดเจริญ ปริญญาโท (ศศ.ม.)