ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน บุษกร สืบตระกูล ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
2 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สัญญา ญาติพิมาย ปริญญาโท (ร.ม.(รัฐศาสตร์))
3 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จินตนา เรียงไรสวัสดิ์ ปริญญาโท (รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน))
4 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โยธิน บุญเฉลย ปริญญาเอก (ปร.ด.(บริหารการศึกษา))
5 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ปริญญาโท (ร.ม.(สหวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น))
6 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จุตติ กิ่งพะโยม ปริญญาโท (ร.ม.(รัฐศาสตร์))