ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นิพพา ประทุมวัลย์ ปริญญาโท (ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
2 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เกษร จามาลี ปริญญาโท (กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว))
3 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ญาณิศา พิดพงษ์ ปริญญาโท (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา))
4 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร นงลักษณ์ ม่วงศรี ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
5 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล ปริญญาโท (ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
6 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จรินทร แห้วเพ็ชร ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
7 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สุวรรณี วัชรีบำรุง ปริญญาโท (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))
8 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จันจีรา นิอามัน ปริญญาตรี (คบ. (การศึกษาปฐมวัย))
9 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันเพ็ญ ขันขวา ปริญญาโท (ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา))
10 วิทยาลัยชุมชนระนอง สืบพงษ์ เภาวิเศษ ปริญญาตรี (ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย))
11 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กันตาภัทร บุญเลิศ ปริญญาโท (ค.ม.(หลักสูตรและการสอน))
12 วิทยาลัยชุมชนระนอง กมลรัตน์ วงศ์ธัญญะกวิน ปริญญาโท (ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
13 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วนาพรรณ ผิวบาง ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
14 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สาคร ปานจีน ปริญญาโท (ศษ.ม.(การประถมศึกษา))
15 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปริญญา ไทยลา ปริญญาโท (กศ.ม.(การบริหารการศึกษา))
ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
16 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สุภาพร บุญคำ ปริญญาโท (กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว))
17 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วลัยภรณ์ จันทรสาขา ปริญญาโท (ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
18 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สุรินทร์ มหาวรรณ์ ปริญญาโท (ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา))
19 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ฟาตีเมาะห์ โต๊ะเด็ง ปริญญาโท (ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา))
20 วิทยาลัยชุมชนยะลา อรรัตน์ เจริญพรทิพย์ ปริญญาโท (ศษ.ม.(การปฐมวัยศึกษา))
21 วิทยาลัยชุมชนยะลา สุภาพันธ์ สัจจามาศ ปริญญาตรี (ค.บ.(ภาษาไทย))
22 วิทยาลัยชุมชนยะลา พรรณี จูฑังคะ ปริญญาตรี (ศษ.บ.(การประถมศึกษา))
23 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จรัสศรี คำใส ปริญญาโท (กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
24 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จิตเกษม ทองนาค ปริญญาโท (กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
25 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ภาพร เริงไชย ปริญญาโท (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))
26 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พรวุฒิ คำแก้ว ปริญญาเอก (ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา))
27 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รัชนีพร สายแวว ปริญญาโท (กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
28 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซูไฮลา มาหะมะ ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
29 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พัชรินทร์ โตตระกูล ปริญญาเอก (ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน))
30 วิทยาลัยชุมชนระนอง อัญชรี แซ่เตียว ปริญญาโท (ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา))
31 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ปิยนันท์ แซ่จิว ปริญญาเอก (ปร.ด. (การบริหารการศึกษา))
32 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ พูนทรัพย์ สิงห์ใหม่ ปริญญาโท (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))
33 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ภัทราณี จารุทรัพย์สดใส ปริญญาตรี (ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย))