ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ขวัญแก้ว ดำรงค์ศิริ ปริญญาโท (กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย))
2 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วาสนา มฤบดี ปริญญาตรี (คบ.(การศึกษาปฐมวัย))
3 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สุภณิดา ยาวะโนภาส ปริญญาโท (ค.ม.(พัฒนศึกษา))