ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ธัญญธร นันทะพงษ์ ปริญญาโท (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)
2 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นุชสิริ ภาคยุทธ ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
3 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จันทร์เพ็ญ สุภาผล ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต)