ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนพังงา ปาริชาติ ทับไทย ปริญญาตรี (พ.บ. (พยาบาลศาสตร์))
2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นพดล ทองอร่าม ปริญญาโท (ส.ม. (การบริหารสาธารณสุข))
3 วิทยาลัยชุมชนพังงา ชูศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ปริญญาตรี (พ.บ. (แพทยศาสตร์))
4 วิทยาลัยชุมชนพังงา กัญญาภัค นันทชัย ปริญญาโท (ส.ม. (วิทยาการระบาด))
5 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วีระศักดิ์ เดชอรัญ ปริญญาโท (วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ))
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นิสุไลดา นิโซะ ปริญญาโท (วม.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด))