ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศศิประภา มุขอาษา ปริญญาโท (ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต))
2 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พีระ กันหาชิน ปริญญาเอก (ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา))
3 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อรรถกร ภูพันนา ปริญญาโท (ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต))