ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (2563) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนตาก เสถียร ทองโต ปริญญาโท (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์))
2 วิทยาลัยชุมชนตาก อรกมล จำปา ปริญญาโท (วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์))
3 วิทยาลัยชุมชนตาก ศศิวิสาข์ โหสุวรรณ ปริญญาโท (พท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์))
4 วิทยาลัยชุมชนตาก จารุวรรณ จันทร์อินทร์ ปริญญาโท (พท.ม. (การแพทย์แผนไทย))
5 วิทยาลัยชุมชนตาก สิทธิ ฟักทองอยู่ ปริญญาโท (ร.ม. (รัฐศาสตร์))
ปริญญาโท (พท.ม. (การแพทย์แผนไทย))