ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สุรวิน ขุนทอง ปริญญาโท (กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร))
2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พัชรินทร์ ไชยโกสิตวิชญ์ ปริญญาโท (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม))
3 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง ปริญญาโท (กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์))