ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มยุรา คำปาน ปริญญาโท (วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ))
2 วิทยาลัยชุมชนยะลา อรัญญา ชื่นจิต ปริญญาโท (วท.ม.(พัฒนาการเกษตร))
3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วัชราภรณ์ ชนะเคน ปริญญาโท (วท.ม.(เกษตรศาสตร์))
4 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สนอง แสนเสร็จ ปริญญาโท (กศ.ม.(บริหารการศึกษา))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ กิตติพร สังคดิส ปริญญาโท (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม))
6 วิทยาลัยชุมชนยะลา ฮานีย๊ะ กะโด ปริญญาโท (กษ.ม.(เกษตรศาสตร์และสหกรณ์))
7 วิทยาลัยชุมชนยะลา ณัฐลักษณ์ อิสสระ ปริญญาโท (กศ.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา))