ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อับดุลเลาะ การีนา ปริญญาเอก (Ph.D. Islamic Studies)
2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นูรีซัน ดอเล๊าะ ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
3 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มูฮำหมัดฮุสนี ยานยา ปริญญาเอก (Ph.D. ปรัชญาและอารยธรรมอิสลาม)