ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ศศิพงษา จันทรสาขา ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
2 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เยาวตรี ศรีหาวงศ์ ปริญญาโท (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน))
3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กิตติกา เที่ยงธรรม ปริญญาโท (บช.ม.( การบัญชี ))