ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ปราณี สถิตบรรจง ปริญญาโท (บธ.ม. (การบัญชี))
2 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัชรินทร์ จันดา ปริญญาโท (บธ.ม. (การจัดการทั่วไป))
3 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วาสนา สิงห์น้อย ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
4 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จักรกฤษณ์ ภูมิพรม ปริญญาโท (วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์))
5 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทิวากร เหล่าลือชา ปริญญาเอก (บธ.ด.(การจัดการ))
6 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พิริยาพร สุวรรณไตรย์ ปริญญาโท (กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา))
7 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ขวัญวิมาน หวานดี ปริญญาโท (วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน))
8 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ ปริญญาโท (วท.ม.(การจัดการการขนส่ง))
9 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สมพงษ์ อภิธรรมสุนทร ปริญญาเอก (วศ.ด.(การจัดการโลจิสติกส์))