ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนตาก วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ ปริญญาโท (ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น))
2 วิทยาลัยชุมชนระนอง อมรรัตน์ ดวงแป้น ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
3 วิทยาลัยชุมชนตาก ธนัชชนม์ ธนาธิปปริพัฒน์ ปริญญาโท (ร.ม. (การจัดการงานสาธารณะ))
4 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สุวิชัย แก้วเดียวแสง ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ชูเกียรติ รบมีชัย ปริญญาโท (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))
6 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สุริยา ม้วนทอง ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
7 วิทยาลัยชุมชนตาก ประดิษฐ ประสมทอง ปริญญาโท (ร.ม. (รัฐศาสตร์))
8 วิทยาลัยชุมชนระนอง ทัศนีย์ อุ่นพิชัย ปริญญาตรี (ร.ป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์))
9 วิทยาลัยชุมชนระนอง พรชิต ศรีบุญจิต ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))
10 วิทยาลัยชุมชนตราด กรรณิกา สุภาภา ปริญญาเอก (D.P.A.(Public Administration))
11 วิทยาลัยชุมชนตราด ณภัทร คล่องสืบข่าว ปริญญาโท (รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น))
12 วิทยาลัยชุมชนตราด ธานินทร์ เหลือสืบชาติ ปริญญาโท (รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น))