ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสตูล วรัชยา เกาะหมาน ปริญญาโท (ร.ม.(บริหารรัฐกิจและกฎหมาย))
2 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สิทธิ์ทัศน์ แก้วไพยทูล ปริญญาโท (ร.ม.(รัฐศาสตร์))
3 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ไพริน สุริยะพันธุ์พงศ์ ปริญญาตรี (ศศ.บ.(รัฐศาสตร์))
4 วิทยาลัยชุมชนสตูล ณิชาภัทร วรสันติกุล ปริญญาโท (รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
5 วิทยาลัยชุมชนสตูล ชวรณ สุธาพาณิชย์ ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))
6 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประทีปโกสินทร์ ศรีมาพล ปริญญาโท (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))