ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มณีนาค ศิริบุญ ปริญญาโท (รป.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน))
2 วิทยาลัยชุมชนสตูล รังสิมันต์ คงพรหม ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
3 วิทยาลัยชุมชนสตูล จันทร์จิรา สอนสวัสดิ์ ปริญญาโท (กศ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))
4 วิทยาลัยชุมชนสตูล ปิยะพร จันทร์เพ็ชร ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการทั่วไป))
5 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กิตติศักดิ์ เหรียญตระกูล ปริญญาโท (ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))
6 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประไพพรรณ ปราณี ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
7 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สุริยะ พิศิษฐอรรถการ ปริญญาโท (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))
8 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วนิดา สังคะลุน ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
9 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พิมพ์ประภา คำจันทร์ ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการ))
10 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มนสิชา กัญญาพันธ์ ปริญญาโท (บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร))
11 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จุฬาภรณ์ ดวงตาดำ ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
12 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นุชนาฏ ชาวปลายนา ปริญญาโท (ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))
13 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศุภลักษณ์ มูดยะ ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
14 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กรณพงศ์ วงษ์จินดา ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
15 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทิวา เอมธานี ปริญญาโท (บธ.ม.(การเงิน))
16 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อุไรพร ห้อยมาลัย ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))
17 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ธัญยธรณ์ ตันโน ปริญญาโท (กศ.ม.(การประกันคุณภาพการศึกษา))
18 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จักรพันธ์ อิ่มนรัญ ปริญญาโท (บธ.ม.(การบัญชี))
19 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สุพรรณี พรหมชัย ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ))
20 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อมลวรรณ ยอดรัก ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ))
21 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นัสรินทร์ ซูมา ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
22 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อิศรา จันทิมางกูร ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารและการจัดการธุรกิจ))
23 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์ ปริญญาโท (ศษ.ม.(เศรษฐศาสตร์))
24 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สุณัฐชา กุณาศล ปริญญาโท (บธ.ม.(การบัญชี))
25 วิทยาลัยชุมชนระนอง นันท์นภัส อนุรักษ์พงศธร ปริญญาโท (บธ.ม. (การบัญชี))
26 วิทยาลัยชุมชนระนอง นัยนา จอกถม ปริญญาโท (บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ))
27 วิทยาลัยชุมชนระนอง เสาวรัตน์ ศิริคง ปริญญาโท (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))
28 วิทยาลัยชุมชนตราด ศุภรัตน์ ร่มเงิน ปริญญาตรี (บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร))
ปริญญาตรี (บธ.ม.(การจัดการทั่วไป))
29 วิทยาลัยชุมชนตราด ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ ปริญญาตรี (บธ.บ.(การจัดการ))
30 วิทยาลัยชุมชนยะลา สุภาพร กาลรักษ์ ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
31 วิทยาลัยชุมชนยะลา ชื่นชีวัน บุญทัน ปริญญาโท (บธ.ม.(การตลาด))
32 วิทยาลัยชุมชนยะลา ลักขณา ญาณภาพ ปริญญาโท (บช.ม.(บัญชี))