ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (2562) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสตูล ซาฟุเราะห์ สาเฮาะ ปริญญาโท (บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว))
2 วิทยาลัยชุมชนสตูล เบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ ปริญญาโท (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))
3 วิทยาลัยชุมชนแพร่ ปาริชาต สุพล ปริญญาโท (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))
4 วิทยาลัยชุมชนสตูล กิตติพิชญ์ หนูทอง ปริญญาโท (กจ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))
5 วิทยาลัยชุมชนแพร่ กาณฑ์ประภัสร์ ประสิทธิโศภิน ปริญญาโท (ศศ.ม. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว))
6 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จอมขวัญ เวียงเงิน ปริญญาโท (วท.ม. (บริหารทรัพยากรป่าไม้))
7 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศรัญยา มูลนางเดียว ปริญญาตรี (ศศ.บ.(การท่องเที่ยว))
8 วิทยาลัยชุมชนระนอง จริยา แซ่ถ่ำ ปริญญาโท (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))
9 วิทยาลัยชุมชนระนอง สุพรรณิกา โกศล ปริญญาโท (ศศ.ม. (อุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว))
10 วิทยาลัยชุมชนระนอง ไพรสณฑ์ พร้อมพงค์ ปริญญาโท (บธ.ม. (การท่องเที่ยวและบริการ))
11 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มาตา สัตยธาดากูล ปริญญาโท (ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))
12 วิทยาลัยชุมชนพังงา ธนดล หนูน้อย ปริญญาตรี (ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว))
13 วิทยาลัยชุมชนพังงา ณัฐสินี ชอบตรง ปริญญาโท (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว))
14 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ศุกลรัตน์ โพธิ์ทอง ปริญญาโท (กจ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))
15 วิทยาลัยชุมชนพังงา ฐปณต ศรอินทร์ ปริญญาตรี (บธ.บ. (การจัดการโรงแรม))