ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จุฑารัตน์ สาและ ปริญญาโท (วท.ม. (พืชศาสตร์))
2 วิทยาลัยชุมชนตราด สุวิทย์ ถาวรวงษ์ ปริญญาโท (วท.ม.(การจัดการทรัพยากร))
3 วิทยาลัยชุมชนตราด ดารารัตน์ นิยมรัตนา ปริญญาโท (วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร))
4 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นาวาวี โตะเยง ปริญญาโท (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร))
5 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สุชานาถ โพธิกุล ปริญญาโท (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))
6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ธาราพร จันทร์อ่อน ปริญญาตรี (วท.บ.(เกษตรศาสตร์))
7 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อรุณี ยูโซ๊ะ ปริญญาโท (บธ.ม.(พืชศาสตร์))
8 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ชลกานต์ ขวัญนาวารักษ์ ปริญญาโท (วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ))
9 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นุรณี สือรี ปริญญาโท (ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน))