ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสตูล ทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ ปริญญาตรี (ศศ.บ.(พัฒนาสังคม))
2 วิทยาลัยชุมชนสตูล ธเนศ ทวีบุรุษ ปริญญาโท (ศศ.ม.(การพัฒนามนุษย์และสังคม))
3 วิทยาลัยชุมชนสตูล นิพนธ์ มรรคาเขต ปริญญาโท (ศศ.ม.(พัฒนาสังคม))