ย้อนกลับ / ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ / รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามคุณวุฒิ

รายชื่ออาจารย์ประจำอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ลำดับ ชื่อวิทยาลัยชุมชน ชื่อ-สกุล ระดับคุณวุฒิ
1 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สุนิสา จันทร์เลขา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด)
2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สรญา สาระสุภาพ ปริญญาเอก (คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
3 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นางสาวอมรรัตน์ จริยาวุฒิกุล ปริญญาโท (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด)